add firstCommands
keyAuthentification

O projektu HeERO

 .

Cíle

Všeobecným cílem projektu HeERO je připravit pro zprovoznění nezbytnou infrastrukturu s cílem uvést do stavu praktického využití provozuschopnou a technicky kompatibilní evropskou službu tísňového volání z vozidla "eCall". Zavedení služby eCall na evropské úrovni by mělo vzít v úvahu dvě hlavní podmínky, na kterých bude záviset její úspěšný provoz:

 • Interoperabilita a přeshraniční kontinuita:možnost pro jakékoli vozidlo z jakékoli evropské země, které se pohybuje v rámci Evropy, využít službu eCall v případě závažné nehody, což by mělo být u této služby klíčovým faktorem. Otázka interoperability zahrnuje nejen technické řešení, ale i stránku provozování vlastní služby.
 • Technická harmonizace: služba eCall může řádně fungovat v rámci Evropy pouze v případě, že byla v jednotlivých zemích vyvinuta jednotným způsobem, přičemž je brán ohled na odlišné národní podmínky. Použití technologie linky 112/E112 představuje první krok pro tento jednotný přístup.

V zájmu řešení problematiky interoperability a harmonizace při realizaci systému eCall byly pro pilotní projekty před praktickým uvedením do provozu stanoveny následující základní cíle:

 • Definovat provozní a funkční požadavky na odbavení hovoru eCall, které jsou potřebné pro modernizaci všech souvisejících součástí řetězce služby eCall (centra tísňového volání integrovaného záchranného systému, telekomunikační infrastruktura technologie linky 112/E112, atd.)
 • Zavést dostupné evropské standardy, které souvisejí s celoevropským systémem eCall
 • Provést potřebné úpravy technické infrastruktury a provozních postupů
 • Identifikovat možné využití systému eCall pro další služby s přidanou hodnotou poskytované veřejným nebo soukromým sektorem
 • Vytvoření výukových materiálů pro operátory center tísňových volání, kteří budou odbavovat volání eCall
 • Posouzení certifikačních postupů vztahující se k zařízením služby eCall, a to ve spolupráci s projektovým týmem CEN
 • Vypracování doporučení pro činnosti před uvedením systému eCall do provozu a pro jeho uvedení do provozu v Evropě v budoucnu
 • Propagace výsledků pilotních projektů a osvědčených postupů s ostatními členskými státy EU a přidruženými státy, které nejsou zapojeny do pilotního projektu HeERO
 • Prokázat interoperabilitu a souvislé poskytování technicky sladěné celoevropské služby eCall
 .
 .
 .