add firstCommands
keyAuthentification

O projektu HeERO

 .

Vize

Projekt HeERO připraví, zrealizuje a bude koordinovat prostřednictvím pilotních projektů na evropské úrovni fázi zavádění eCall 112 před reálným uvedením systému do provozu, a to s přihlédnutím ke společným evropským standardům stanovenými a schválenými evropskými normalizačními orgány.

Metodika
Pilotní projekt bude zahájen analýzou současného technického stavu a analýzou činností hodnotového řetězce systému eCall s cílem identifikovat požadavky na výstavbu systému a na modernizaci potřebné infrastruktury. Důraz bude kladen na rozhraní mezi zařízením ve vozidle, telekomunikační infrastrukturou (zejména příslušné části technologie linky 112/E112) a infrastrukturou telefonních center tísňového volání 112.
Na základě výsledků analýzy bude připraven pro každou zemi prováděcí plán pilotního projektu, který poskytne návod, jaké technické parametry mají být uplatněny při implementaci a jaké sledovány v rámci testování zařízení a součástí služby eCall. Podobně budou pro výcvik operátorů center tísňového volání připraveny příručky jak odbavit tísňové volání z vozidla 112/eCall a stanoven postup pro organizaci zásahu.
Tato provozní fáze může nastat v reálných životních situacích, a proto se zaměřuje na testování implementovaných součástí. Cílem je posoudit všechny systémy, které jsou nezbytné pro ucelený provoz celoevropského systému eCall.
Budou vyhodnoceny výsledky testů a budou označeny překážky pro nasazení systému. Tyto celkové výsledky pilotních projektů budou zahrnuty do závěrečných doporučení pro budoucí nasazování systému eCall v Evropě.

Země, ve kterých bude pilotní projekt probíhat
Projekt HeERO zahrnuje národní a mezinárodní pilotní projekty v těchto zemích: Rumunsko, Německo, Česká republika, Finsko, Itálie, Nizozemí, Řecko, Chorvatsko a Švédsko. Součástí projektu je i přeshraniční testování s ruským systémem tísňového volání z vozidla ERA-GLONASS, který je obdobný k systému eCall. Více než 100 vozidel bude vybaveno systémem eCall a pilotní projekty budou řízeny jednak jednotlivými účastnícími se zeměmi v rámci členských a přidružených států projektu a jednak budou řízeny mezinárodně v případě pilotních odzkoušení mezi členskými a přidruženými státy.
HeERO také zahrnuje mezinárodní aktivity s Ruskem, které mají za cíl otestovat technickou kompatibilitu systému eCall s ruským systém ERA-GLONASS.

Normy pro eCall
HeERO bude testovat a posuzovat v současnosti dostupné standardy pro eCall, které jsou stanoveny a schváleny evropskými normalizačními orgány, zejména ETSI MSG a CEN TC 278 WG 15.

Otevřenost řešení
Co se týče konkrétních rozhraní, standardů a protokolů eCall, které vyplynou z pilotních projektů, budou tyto výsledky postoupeny evropským normalizačním orgánům (ESO) zabývajícími se standardy pro eCall (CEN a ETSI) tak, aby byl dokončen a doladěn standardizační proces systému eCall. Tyto informace budou prostřednictvím aktualizovaných "Prováděcích pokynů pro eCall" rovněž poskytnuty subjektům zúčastněným na problematice eCall, které se přímo neúčastní pilotních projektů prostřednictvím Evropské platformy pro zavedení systému eCall (EeIP).
HeERO také poskytne výsledky pro aktualizaci a modernizaci provozních a pracovních postupů týkajících se řízení a provádění záchranných prací. Tyto výsledky budou rovněž zahrnuty do nové verze "Prováděcích pokynů pro eCall" a, přesněji řečeno, umožní je sdílet mezi zástupci záchranných sborů z evropských zemí v rámci mezinárodní organizace EENA a její sítě kontaktů členské základny.
Kromě šíření výsledků na evropské úrovni, se každý zúčastněný stát také zavázal k rozšiřování výsledků národních pilotních projektů prostřednictvím národních seminářů a konferencí.

Dopad
HeERO poskytne řadu písemných zpráv, které budou obsahovat nejlepší osvědčené postupy jak zavádět systém eCall a pomohou tak urychlit nasazení této služby jak v účastnických státech, tak také v zemích, které se pilotního projektu neúčastní. Z tohoto důvodu je z dlouhodobého hlediska pro Evropu nejdůležitějším dopadem zavedení provozuschopné a technicky kompatibilní služby eCall ve všech zemích. To povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, protože eCall je jedním z nejslibnějších systémů pro bezpečnost silničního provozu.

 .
 .
 .