add firstCommands
keyAuthentification

Om HeERO

 .

Vision

HeERO-projektet ska förbereda, genomföra och koordinera 112 eCall-försök på europeisk nivå som beaktar gemensamma europeiska standarder som är definierade och godkända av europeiska standardiseringsorgan.

Metod
Piloten kommer att starta med en nulägesanalys av värdekedjan för eCall för att på så sätt identifiera systemimplementationskrav och nödvändiga uppgraderingar av infrastrukturen. Fokus kommer att vara på gränssnittet hos fordonsintegrerade system, telekominfrastrukturen (specifikt relaterad till 112/E112) samt infrastrukturen för larmmottagningscentraler.
Baserat på resultaten av analysen kommer varje land att förbereda en verkställningsplan för att på så sätt vägleda införandet och testerna av tjänsten. På samma sätt kommer träningsmanualer och rutiner att förberedas för hanteringen av E112 nödsamtal från fordon.

Denna operativa fas kommer att ske i verklighetsbaserade situationer och syftar till att testa de implementerade komponenterna. Målet är att utvärdera alla nödvändiga system för att genomföra hela kedjan av operationer för ett europeiskt eCall.
Testresultat kommer att utvärderas och olika hinder och möjliggörare för ett införande kommer att identifieras. Dessa generella slutsatser från piloten kommer att inkluderas i de slutliga rekommendationerna för framtida införanden av eCall i Europa.

Pilotländer
HeERO-piloten omfattar nationella och internationella piloter som involverar Rumänien, Tyskland, Tjeckien, Finland, Italien, Nederländerna, Grekland, Kroatien och Sverige. Projektet omfattar även testaktiviteter med det ryska ERA GLONASS-systemet. Fler än 100 eCall-utrustade bilar kommer att köra såväl lokalt som internationellt i de olika deltagande medlemsstaterna.
HeERO omfattar även gränsöverskridande aktiviteter med Ryssland för att testa kompatibiliteten hos eCall med det ryska ERA GLONASS-systemet.

eCall-standarder
HeERO kommer att testa och utvärdera tillgängliga standarder för eCall som har definierats och godkänts av europeiska standardiseringsorgan nämligen ETSI MSG och CEN TC 278 WG 15.

Öppenhet
När det gäller pilotresultat i form av specifika eCall-standarder för protokoll och gränssnitt kommer dessa att överföras till det europeiska standardiseringsorganet, ESO, som redan är involverat i standardiseringen av eCall (CEN och ETSI) som därigenom möjliggör finjusteringar och ett avslutande av standardiseringsprocessen för eCall. Dessa specifikationer kommer också att spridas till eCall-intressenter som inte deltar direkt i piloten genom uppdatering av "riktlinjer för implementation av eCall" på den europeiska implementationsplattformen för eCall.
HeERO kommer även att producera resultat såsom operativa uppdateringar och nya arbetsrutiner för strukturerna inom räddningsledning. Dessa resultat kommer även att inkluderas i en ny utgåva av "riktlinjer för implementation av eCall" och dessutom kommer de uttryckligen att delas med representanter från europeiska räddningstjänster genom EENA-nätverken och medlemskap.
Utöver spridningen av resultat på europeisk nivå är det varje deltagande medlemsstats uppgift att dela pilotresultaten inom varje land genom särskilda spridningsaktiviteter.

Inverkan
HeERO kommer att leverera ett antal rapporter om implementation och best practice avseende eCall. Dessa rapporter kommer hjälpa och accelerera införandet av tjänsten i deltagande medlemsstater men även i länder som inte medverkar i piloten. Den viktigaste långsiktiga inverkan i Europa är att införa en hållbar och interoperabel eCall-tjänst i alla länder. Detta kommer att leda till ökad säkerhet på vägarna eftersom eCall bedöms vara ett av de mest lovande säkerhetssystemen för vägar.

 .
 .
 .