Международно сътрудничество

 .

HeERO многонационален пилотен проект

Различни местни организации, включени във всеки един национален пилотен проект, ще участват в рамките на многонационалния пилотен проект.

Няма да е необходимо никакво специално оборудване или допълнителен хардуер и софтуер за този многонационален пилотен проект, тъй като в обхвата на проекта е да се провери, че чуждестранно превозно средство, пътуващо през друга страна ще може да изпрати eCall (глас и данни) до местните PSAP центрове, предоставящи спешната услуга eCall. Многонационалният пилотен проект ще оцени дали изпратения eCall от чуждото бордово устройство (IVS) ще може безпроблемно да следва изградената на местно ниво 112 eCall маршрутизация. Договорените европейски стандарти, имплементирани и тествани в местните пилотни проекти ще се използват за многонационалния пилотен проект, за да се оцени валидността на тези стандарти за оперативната съвместимост на услугата в Европа.

Очаква се да се тества и оцени оперативната съвместимост на услугата в Европа като се използват одобрените европейски стандарти.

 .

Проект ERA GLONASS

Русия проучва възможността за имплементирането на eCall посредством проекта  ERA GLONASS, високоприоритетна федерална програма, подкрепяна от Министър-председателя Владимир Путин, като важен проект за подобряване на пътната безопасност и подпомагащ/улесняващ модернизирането на Руската икономика. Като се вземе предвид, че руската система ERA GLONASS и пан-Европейската система 112 eCall не са идентични е необходимо да се обезпечи съвместимостта на двете системи. Транспортният поток от Европа към Русия и от Русия към Европа ще се увеличава, което означава, че трябва да се гарантира, че хората, пътувайки през границите на ЕС ще получават същата услуга при спешни случаи. Ето защо трябва да се използват общи стандарти, които да осигуряват покриване на услугата за европейските пътни превозни средтсва в Русия и руските пътни превозни средства в ЕС. От тази гледна точка е много важно от самото начало да се синхронизират усилията за имплементиране на ЕС и Русия. По тази причина HeERO и ERA GLONASS ще тестват оперативната съвместимост на двете системи чрез поне един общ пилотен проект, който включва, поне следните партньори по проекта HeERO: Хърватска, Румъния и Финландия.

 .
 .
 .