Какво е HeERO?

 .

Визия

Проектът HeERO ще подготви, изпълни и координира дейността на 112 eCall развойни проекти на европейско ниво, отчитайки единните европейски стандарти, определени и одобрени от европейските стандартизационни организации.

Методология
Пилотния проект ще започне с анализ състоянието на съвременните технологии в eCall веригата, за да се определят изискванията за имплементирането на системата и необходимите надстройки на инфраструктурата. Фокусът ще бъде въру интерфейсното оборудване в системата на превозното средство, телекомуникационната инфраструктура (особенно свързаните с 112/Е112 части) и инфраструктурата на центъра за приемане на спешни обаждания.
Въз основа на резултатите от анализа ще се подготви план за имплементиране за всяка държава, който да води имплементирането и тестването на услугата. Ще бъдат изготвени и eCall наръчници за обучение и процедури за обслужване  на спешните Е112 повиквания от превозното средство.
Тази оперативна фаза ще се проведе в реални условия и цели да се тестват имплементираните компоненти. Целта е да се оценят от край до край всички необходими системи за общоевропейския eCall.
Резултатите ще се оценят и ще се идентифицират предпоставките/бариерите за внедряване . Тези обобщени от пилотните проекти резултати ще бъдат включени крайните препоръки при бъдещо внедряване на eCall  в Европа.

Пилотни страни
Пилотният проект HeERO 1, включва национални и международни пилотни проекти обхващащи Хърватско, Чешка република, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Швеция и Холандия. Пилотен проект HeERO 2 събра Белгия, България, Дания, Люксембург, Испания и Турция.
Проектът включва също съвместни тестови дейности с руската сисстема ЕРА-ГЛОНАС. Повече от 100 eCall оборудвани превозни средства ще се движат на меснтно ниво в различни участващи страни-членки и асоциирани страни и международно (няколко страни) между участващи страни-членки и асоциирани страни.

eCall стандарти
HeERO ще тества и оценява наличните eCall стандарти, разработени и одобрени от европейските стандартизационните органи, а именно ETSI MSG и CEN TC 278 WG 15

Отвореност
По отношение на специфичните стандарти за еCаll интерфейси и протоколи, които ще произтекат от този пилотен проект, тези резултати ще бъдат предадени на европейските стандартизационни организации (ESO), вече ангажирани със стандартите за еCаll (CEN и ETSI), за да се даде възможност да се финализира и направи фина настройка на стандартизационния процес по еCаll. Тези спецификации също така ще бъдат разпространени и до заинтересовани от еCаll страни, които не участват пряко в пилотния проект, чрез Европейската платформа за имплементиране на еCаll, като се актуализира "Насоки за имплементиране на eCall".
Резултат от HeERO ще бъдат също така актуализации на операциите и нови работни процедури за структурите за управление на спешни ситуации. Тези резултати също ще бъдат включени в новото издание на  "Насоки/ръководство за имплементиране на eCall" и по конкретно ще бъдат споделени с представители на Европейските Служби за Спешно Реагиране посредством мрежата на EENA (Eвропейската асоциация за единен спешен телефон 112 ) и нейните членове.
Освен разпространение на резултатите на Европейско ниво, всяка участваща в проекта държава се задължава да сподели постиженията на проекта в собствента си страна, чрез специфични, местни дайности по разпространение.

Въздействие
Ще бъдат изготвени доклади за имплементирането и добрите практики от eCall, които ще помогнат и ускорят внедряването на услугата в участващите страни-членки, а също така и в държавите, неучастващи в пилотните проекти. Затова най-важното дългосрочно въздействие в Европа е внедряванетовъв всички държави на устойчива и оперативносъвместима eCall услуга. Това ще доведе до подобряването на пътната безопасност тъй като eCall е една от най-обещаващите системи за пътна безопасност.

 .
 .
 .

Допълнителни детайли