Φινλανδία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Φινλανδία έχει έναν κεντρικό οργανισμό (εδώ ονομάζεται PSAP2) για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Στη φάση ανάπτυξης του πιλοτικού eCall PSAP1 (ένα εμπιστευμένο μέρος), θα συνδυαστούν τα δεδομένα του eCall και θα αποσταλούν στο PSAP2. Η διασύνδεση που ονομάζεται πλατφόρμα δοκιμών eCall, προσομοιώνει το πραγματικό περιβάλλον υποδοχής PSAP2, που κωδικοποιεί, αποκωδικοποιεί και επικυρώνει το eCall MSD και τις φωνητικές κλήσεις. Στη μελλοντική κανονική διαδικασία (κατά τη φάση πλήρους ανάπτυξης) το κεντρικό PSAP θα λαμβάνει τις κλήσεις eCall κατευθείαν από τα οχήματα και το PSAP θα διανέμει τις απαιτούμενες επιχειρήσεις διάσωσης στις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Με το πιλοτικό έργο της Φιλανδίας, θα επικυρωθεί η διαδικασία αποστολής και λήψης του MSD και της φωνής, στο περιβάλλον PSAP. Η όλη διαδικασία θα προβάλει διαδικασίες που σχετίζονται με τις προδιαγραφές και τις αναπτυξιακές ανάγκες και υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων που πρέπει ν' αντιμετωπιστούν πριν την πραγματική ανάπτυξη του έργου.  Μετά τη πιλοτική φάση, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα προγραμματιστεί το χρονοδιάγραμμα της επίτευξης των στόχων. Σχετικοί ορισμοί για το νέο λογισμικό του PSAP (το οποίο θα αναπτύσσεται τα έτη 2011-2013) πρόκειται να καθοριστούν μετά τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν από το πιλοτικό έργο.

 .

Ομάδα πυρήνας του Φιλανδικού πιλοτικού έργου.

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Mrs Anu Laurell -

Πάροχος Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης: Κέντρο Διοίκησης Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

Δημόσια Αρχή:  Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα για Υπηρεσίες Διάσωσης

Συναφής φορέας παροχής υπηρεσιών οδικής κυκλοφορίας: Mediamobile Nordic Oy

Ειδικός σύμβουλος στις Υποδομές & Μεταφορές και Τεχνολογίες Πληροφοριών & Τηλεπικοινωνιών: Ramboll

Οργανισμός εμπειρογνωμόνων: VTT

 .