Ρουμανία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού έργου, μια κλήση eCall θα ενεργοποιείται από οποιοδήποτε σημείο στη Ρουμανία και θα δρομολογείται προς το 1ο επίπεδο PSAP που βρίσκεται στο Βουκουρέστι και από εκεί τα δεδομένα (φωνή και MSD) θα διαχειρίζονται από τους οργανισμούς παρέμβασης έκτακτης ανάγκης όπου βρίσκεται το γειτονικό eCall σκηνικό. Η Ρουμανία θα δημιουργήσει το μηχανισμό για τη διαφοροποίηση μεταξύ eCall και κλήσεων 112 με τη χρήση της σημαίας διάκρισης του eCall (eCall flag) και για την εξαγωγή της πληροφορίας MSD. Το MSD θα υφίσταται μια επεξεργασία, όπου μια ξεχωριστή σύνδεση με ένα διακομιστή αποκωδικοποιητή VIN θα τραβάει όλα τα συμπληρωματικά δεδομένα στο σύστημα και όλο το πακέτο δεδομένων θα διαμορφώνεται και θα εισάγεται πίσω στη βάση δεδομένων του 112.  Η λύση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα εφαρμογής eCall, η χρήση του EUCARIS, θα χρησιμοποιηθεί στον VIN αποκωδικοποιητή και θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος ώστε να αναπτυχθούν όλες οι διασυνδέσεις.

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πλήρως εφεδρική υπηρεσία, με μια μικρή επίπτωση στο υφιστάμενο σύστημα 112. Θα εξοπλιστούν 120 αυτοκίνητα με το σύστημα IVS, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές της υπηρεσίας eCall. Το πιλοτικό έργο θα επιτρέψει τον εντοπισμό του πλέον βιώσιμου τρόπου ανάπτυξης της υπηρεσίας eCall σε όλα τα 41 ρουμανικά PSAP επιπέδου 1, καθώς επίσης και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις της υπηρεσίας 112.

 .

Ομάδα πυρήνας του Ρουμάνικου πιλοτικού έργου

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: ITS Romania
"Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Mr Dorin Dumitrescu - [email protected]"

Επιχειρησιακή λειτουργία PSAP: Special Telecommunications Service (STS)

Επιχειρησιακή λειτουργία Οδικού Άξονα: Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών της Ρουμανίας (RNCMNR)

Παροχέας τεχνολογικών λύσεων: UTI Systems

Σύμβουλος τεχνολογικών λύσεων: Electronic Solutions SRL

Οργανισμός εμπειρογνωμόνων: Romania American University

 .