Σουηδία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το σουηδικό πιλοτικό έργο θα περιλαμβάνει όλους τους πόρους της κοινής υπηρεσίας Ε112.  Όλες οι κλήσεις eCall θα δρομολογούνται σε επιλεγμένο κέντρο 112 και μετά τη λήψη του MSD και την αποκατάσταση της φωνητικής σύνδεσης, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες κλήσης του 112.  Θα δοκιμαστεί όλη η αλυσίδα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του eCall, της ασύρματης μετάδοσης, της λήψης από το PSAP, τον χειρισμό της κλήσης στο κέντρο έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και άλλες εφαρμογές υψηλότερου επιπέδου.

Το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης της υπηρεσίας στις εθνικές υπηρεσίες Ε112, καθώς επίσης η δυνατότητα αρωγής οχημάτων από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

Το πιλοτικό έργο eCall επικεντρώνεται στον εντοπισμό των τεχνικών προδιαγραφών του IVS, των δικτύων και του PSAP, των λειτουργικών διαδικασιών μέσα στην υποδομή του PSAP και της συνεργασίας με άλλες αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη.  Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στη εξ ολοκλήρου επαλήθευση της τυποποιημένης λειτουργίας του eCall για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.  Μετά τις ολικές δοκιμές που θα γίνουν από άκρη σε άκρη, μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη επιπρόσθετης τυποποίησης.

Αναμένεται ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες και μέθοδοι μπορούν να ακολουθηθούν από το PSAP και τα κέντρα έκτακτης ανάγκης, και ότι το eCall θα είναι μια μικρή επέκταση και τροποποίηση των υφιστάμενων μεθόδων, τεχνολογιών, οργανισμών, διαδικασιών και κέντρων πόρων. Το έργο θα επαληθεύσει την προσδοκία αυτή και θα προσδιορίσει εάν πρόκειται για λάθος, προτείνοντας προσαρμογές και τροποποιήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό.

Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου, υπάρχει πρόθεση να διαμορφωθεί ένα προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα για την επιχειρησιακή ανάπτυξη του συστήματος eCall, που θα έχει συμφωνηθεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 .

Ομάδα πυρήνας του Σουηδικού πιλοτικού έργου

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: Security Arena, Lindholmen Science Park AB (Expertenorganisation)
"Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Mrs Gunilla Rydberg - [email protected]"

Πάροχος ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα οχήματα: Actia Nordic AB

Δημόσια Αρχή: Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών

Πάροχος τηλεπικοινωνιακών λύσεων: Ericsson

Αρχικός Κατασκευαστής Εξοπλισμού ΟΕΜ: αυτοκινητοβιομηχανία VOLVO

 .