Τι είναι το HeERO

 .

Όραμα

Το έργο HeERO θα διενεργήσει την προετοιμασία και τον συντονισμό του έργου πιλότου για την προεγκατάσταση του συστήματος 112 eCall σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα που καθορίζονται και εγκρίνονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Μεθοδολογία
Το πιλοτικό έργο θα ξεκινήσει με μια ανάλυση ανασκόπησης της αλυσίδας αξιολόγησης του eCall, όπου θα καθορίζονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του συστήματος και των απαραίτητων αναβαθμίσεων σε έργα υποδομής.  Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στη διασύνδεση του συστήματος μέσα στο όχημα, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (συγκεκριμένα συναφή μέρη με το 112/E112) και στην υποδομή PSAP.
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, θα προετοιμαστεί ένα σχέδιο εφαρμογής για κάθε χώρα, ώστε να υπάρχει καθοδήγηση στην υλοποίηση της υπηρεσίας και στις δοκιμές. Ομοίως, θα προετοιμαστούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης, για την διαχείριση των κλήσεων Ε112 από όχημα.
Η φάση λειτουργίας θα υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες και έχει ως στόχο τη δοκιμή των υλικών/εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Ο στόχος είναι ν' αξιολογηθούν όλα τα συστήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του πανευρωπαϊκού συστήματος eCall από άκρο σε άκρο (end-to-end).
Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα αξιολογηθούν και θα προσδιοριστούν οι παράγοντες που διευκολύνουν και εμποδίζουν την ανάπτυξη του συστήματος. Τα συνολικά αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις τελικές συστάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του eCall στην Ευρώπη.

Οι χώρες Πιλότοι
Το πιλοτικό έργο HeERO περιλαμβάνει εθνικούς και διεθνείς πιλότους που αφορούν τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Τσεχία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, τη Κροατία και τη Σουηδία. Το έργο περιλαμβάνει επίσης κοινές δραστηριότητες δοκιμών με το ρωσικό σύστημα ERA-GLONASS.  Περισσότερα από 100 οχήματα εξοπλισμένα με το eCall θα χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο στα διάφορα κράτη μέλη που συμμετέχουν και στα συνδεδεμένα κράτη, αλλά και διεθνώς μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και των συνδεδεμένων κρατών

Πρότυπα eCall
Στο HeERO θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν τα διαθέσιμα πρότυπα για το eCall που έχουν  εγκριθεί από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, όπως το ETSI MSG και το CEN TC 278 WG 15.

Διαφάνεια
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διαλειτουργικότητα των προτύπων και των πρωτοκόλλων του eCall από το πιλοτικό, θα διαβιβαστούν στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ESO) που σχετίζονται με τα πρότυπα του eCall, ώστε να ολοκληρωθεί και να τελειοποιηθεί η τυποποίηση του eCall.  Οι προδιαγραφές αυτές θα διανεμηθούν/διαδοθούν στους ενδιαφερόμενους για το eCall που δεν συμμετέχουν άμεσα στο πιλοτικό πρόγραμμα μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας εφαρμογής του συστήματος, ενημερώνοντας επιπλέον τις "Οδηγίες για την εφαρμογή του eCall".
Από το HeERO θα παραχθούν επίσης αποτελέσματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα και τη δομή των διαδικασιών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  Τα αποτελέσματα αυτά θα ενσωματωθούν σε μια νέα έκδοση του "Οδηγίες για την εφαρμογή eCall" και πιο συγκεκριμένα θα γνωστοποιηθούν στους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα ΕΕΝΑ και των μελών της.
Εκτός από τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε συμμετέχον κράτος μέλος έχει επίσης δεσμευτεί για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δοκιμών στο εσωτερικό του, μέσα από ειδικές τοπικές δραστηριότητες διάχυσης πληροφοριών.

Επιπτώσεις
Τα παραδοτέα του HeERO είναι μια σειρά από εκθέσεις για την εφαρμογή του eCall και των βέλτιστων πρακτικών που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση και την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, αλλά και από τις χώρες που δεν συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο. Ως εκ τούτου, οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης και διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall σε όλες τις χώρες.  Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, αφού το eCall είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα συστήματα οδικής ασφάλειας.

 .
 .
 .