Kroatien

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Scenariot i Kroatiens eCall-pilot fokuserar på en regional larmmottagningscentral som täcker området stor-Zagreb. Den kroatiska piloten är baserad på det existerande E112-systemet och det befintliga mobilnätverket. Nödvändiga mjukvaruförändringar i såväl mobilnätverket som hos larmmottagningscentralen kommer att göras för att möjliggöra en eCall-tjänst baserad på in band modem. Kommunikationslänken ska stödja tal och dataöverföring mellan larmmottagningscentralen och närliggande tjänster (brandkåren, ambulans, polis, vägassistans, motorvägsoperatörer, trafikinformationssystem). För detta kommer redan installerad ICT-utrustning (dvs. informations- och kommunikationsteknologier) att nyttjas. Slutligen kommer minst två typer av fordonsintegrerade enheter att användas för att utvärdera eCall-tjänsten. De fordonsintegrerade enheterna förväntas nyttja såväl GPS som GLONASS. Den kroatiska eCall-piloten kommer att omfatta 200 bilar varav flera av dem kommer att utrustas med utlandsregistrerade fordonsintegrerade enheter för att möjliggöra interoperabla och gränsöverskridande tester och valideringar.

Förväntade resultat

- Fastställa nödvändiga ändringar och förbättringar för mobilnätverk och larmmottagningscentraler
- Upprätta rutiner avseende införande och godkännande av ändringar i nätverk och hos larmmottagningscentraler
- Fastställa ett juridiskt, affärsmässigt och tekniskt ramverk för införandet av eCall.
- Definiera rutiner för testning och certifiering både för utrustning och standardiserade verksamhetsprocesser.
- Identifiera best practice med hänsyn till utrustningsdesign, införande och operation samt utveckling och införande av standardiserade verksamhetsprocesser.
- Höja allmänhetens insikt om eCall och dess betydelse för trafiksäkerheten.
- Utveckla innovativa lösningar för förbättringar i genomförandet av eCall

 .

Ledningen för Kroatiens pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: styrelsen för nationellt skydd och räddning (myndighet)
Kontaktperson: Pavao Britvic,

Leverantör av telekomlösningar: Ericsson Nikola Tesla

Bilägarklubb: Croatian Automobile Club

 .