Sverige

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Den svenska piloten kommer att involvera alla resurser i det övergripande scenariot för den allmänna E112-tjänsten. Alla eCall kommer att dirigeras till den utvalda larmmottagningscentralen och när larmmeddelandet MSD för eCallet tas emot och röstlänken är uppe kommer eCall-fallet att hanteras i enlighet med befintliga samtalsrutiner för 112. Hela kedjan kommer att testas inklusive generering av eCall, trådlösa överföringar, mottagning på larmmottagningscentralen, hantering av eCall hos räddningstjänsten samt högnivåapplikationer.

Det viktigaste förväntade resultatet är att möjliggöra integration med den nationella E112-tjänsterna och en möjlighet att assistera fordon från vilken annan medlemsstat som helst.

eCall-piloten fokuserar på att identifiera tekniska problem med fordonsbaserade system, nätverk och larmmottagningscentraler. Det omfattar även arbetsrutinerna i larmmottagningscentralens infrastruktur samt samarbetet med andra myndigheter och intressenter. Piloten förväntas leda till en komplett verifiering av den standardiserade eCall-funktionen för personbilar. Behov för ytterligare standardiseringar efter tester av hela kedjan kan också tänkas bli identifierade.

Förväntningen är att befintliga rutiner och metoder ska kunna följas för larmmottagningscentraler och räddningstjänst och därmed att eCall kommer att utgöra ett mindre tillägg och förändring av befintliga metoder, teknologier, organisationer, processer och resurser. Piloten kommer att utvärdera detta antagande och utvärdera fel samt rekommendera anpassningar och modifieringar vid behov och då det är möjligt.

Syftet är att vid avslutad pilot, i samråd med alla intressenter, definiera ett preliminärt tidsschema för operativt införande  av eCall.

 .

Ledningen för Sveriges pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: Security Arena, Lindholmen Science Park AB (Expertenorganisation)
Kontaktperson: Mrs Gunilla Rydberg -

Teknikleverantör för fordon: Actia Nordic AB

Myndighet:: Trafikverket

Leverantör av telekomlösningar: Ericsson

Fordonstillverkare: Volvo Cars

 .